Porady prawne

 • Przestępstwa „przepołowione”

  Przestępstwa „przepołowione”

  Przestępstwa „przepołowione”

  W polskim ustawodawstwie karnym przyjęto koncepcję, w której podobne zachowanie sprawcy przestępstwa raz może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie, a innym razem jako przestępstwo, w zależności od skutków lub innych okoliczności czynu. Warto znać granice przepołowienia przestępstw, albowiem mają one kluczowe znaczenie dla dolegliwości kar grożących sprawcy. 
  Czytaj więcej o: "Przestępstwa „przepołowione”"
 • BHP i temperatura w pomieszczeniach pracy

  BHP i temperatura w pomieszczeniach pracy

  BHP i temperatura w pomieszczeniach pracy

  W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy nie niższą niż 14 °C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach biurowych i tych, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, temperatura nie może być niższa niż 18°C.

  Czytaj więcej o: "BHP i temperatura w pomieszczeniach pracy"
 • Zasady udzielania urlopu na żądanie

  Zasady udzielania urlopu na żądanie

  Zasady udzielania urlopu na żądanie

  Samo poinformowanie pracodawcy, iż w danym dniu pracownik zamierza skorzystać z urlopu na żądanie, nie przesądza jeszcze o tym, iż takie uprawnienie już uzyskał. Zgodnie z przyjętym poglądem w doktrynie, mimo wszystko koniecznym jest udzielenie przez pracodawcę zgody na zwolnienie od pracy

  Czytaj więcej o: "Zasady udzielania urlopu na żądanie"
 • Procedura zwolnień grupowych

  Procedura zwolnień grupowych

  Procedura zwolnień grupowych

  Procedura zwolnień grupowych została uregulowana w ustawie z 15 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Procedurę zwolnień grupowych stosuje się wówczas, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zwalnia większą liczbę pracowników z przyczyn niezależnych od nich.

  Czytaj więcej o: "Procedura zwolnień grupowych"
 • Uprawnienia pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem

  Uprawnienia pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem

  Uprawnienia pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem

  Pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w roku kalendarzowym uprawnienie do zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na pełny etat, jak również zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
  Czytaj więcej o: "Uprawnienia pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem"
 • Podstawa wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach

  Podstawa wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach

  Podstawa wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach

  Do podstawy obliczenia dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych wlicza się wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określone albo stawką godzinową, albo miesięczną. W razie gdy powyższy składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony w umowie o pracę, za podstawę wynagrodzenia, od której uzależniona jest wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, przyjmuje się kwotę równą 60 proc. wynagrodzenia brutto. 

  Czytaj więcej o: "Podstawa wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach"
 • Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

  Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

  Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

  Agencja zatrudnienia nie ma nawet obowiązku przeprowadzenia postępowania powypadkowego, w tym w szczególności sporządzenia protokołu powypadkowego. Jest to rozwiązanie niekorzystne dla pracowników tymczasowych, zwłaszcza w przypadku gdy wykonują oni pracę na rzecz pracodawców użytkowników mających siedzibę poza granicami RP.

  Czytaj więcej o: "Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego"
 • Odpowiedzialność komornika

  Odpowiedzialność komornika

  Odpowiedzialność komornika

  Komornik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za wadliwie wykonane obowiązki. Jeśli mamy podejrzenia co do prawidłowości pracy komornika, możemy żądać wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego.
  Czytaj więcej o: "Odpowiedzialność komornika"
 • Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego prawa

  Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego prawa

  Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego prawa

  Sąd będzie uprawniony do dopuszczenia dowodu, który strona zdobyła np. w wyniku kradzieży z włamaniem, co może budzić uzasadnione wątpliwości i poczucie utraty prawa do rzetelnego procesu przez stronę, która nie zdecyduje się na „alternatywne” zdobycie materiału dowodowego. 

  Czytaj więcej o: "Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego prawa"
 • Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część III

  Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część III

  Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część III

  Jeżeli przedsiębiorca przesyłowy nie zawarł bowiem z właścicielem nieruchomości umowy, a więc brak jest stosunku umownego, właścicielowi tejże nieruchomości przysługuje roszczenie o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

  Czytaj więcej o: "Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część III"