Porady prawne

 • Uprawnienia pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem

  Uprawnienia pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem

  Uprawnienia pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem

  Pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w roku kalendarzowym uprawnienie do zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na pełny etat, jak również zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
  Czytaj więcej o: "Uprawnienia pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem"
 • Podstawa wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach

  Podstawa wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach

  Podstawa wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach

  Do podstawy obliczenia dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych wlicza się wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określone albo stawką godzinową, albo miesięczną. W razie gdy powyższy składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony w umowie o pracę, za podstawę wynagrodzenia, od której uzależniona jest wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, przyjmuje się kwotę równą 60 proc. wynagrodzenia brutto. 

  Czytaj więcej o: "Podstawa wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach"
 • Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

  Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

  Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

  Agencja zatrudnienia nie ma nawet obowiązku przeprowadzenia postępowania powypadkowego, w tym w szczególności sporządzenia protokołu powypadkowego. Jest to rozwiązanie niekorzystne dla pracowników tymczasowych, zwłaszcza w przypadku gdy wykonują oni pracę na rzecz pracodawców użytkowników mających siedzibę poza granicami RP.

  Czytaj więcej o: "Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego"
 • Odpowiedzialność komornika

  Odpowiedzialność komornika

  Odpowiedzialność komornika

  Komornik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za wadliwie wykonane obowiązki. Jeśli mamy podejrzenia co do prawidłowości pracy komornika, możemy żądać wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego.
  Czytaj więcej o: "Odpowiedzialność komornika"
 • Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego prawa

  Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego prawa

  Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego prawa

  Sąd będzie uprawniony do dopuszczenia dowodu, który strona zdobyła np. w wyniku kradzieży z włamaniem, co może budzić uzasadnione wątpliwości i poczucie utraty prawa do rzetelnego procesu przez stronę, która nie zdecyduje się na „alternatywne” zdobycie materiału dowodowego. 

  Czytaj więcej o: "Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego prawa"
 • Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część III

  Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część III

  Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część III

  Jeżeli przedsiębiorca przesyłowy nie zawarł bowiem z właścicielem nieruchomości umowy, a więc brak jest stosunku umownego, właścicielowi tejże nieruchomości przysługuje roszczenie o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

  Czytaj więcej o: "Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część III"
 • Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część II

  Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część II

  Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część II

  Trwałość utrudnień i istotnych ograniczeń w eksploatacji nieruchomości uzasadnia wręcz przyznanie wynagrodzenia okresowego przez cały okres istnienia obciążenia. Taka ciągłość posadowienia urządzeń przesyłowych na nieruchomości uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia uzasadnia również podstawę ustalenia czasu trwania służebności.

  Czytaj więcej o: "Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część II"
 • Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część I

  Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część I

  Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część I

  Zgodnie z 3052 § K.c. z tytułu służebności przesyłu uprawnionemu przysługuje „odpowiednie wynagrodzenie” w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Ustawodawca posłużył się więc bez wątpienia klauzulą generalną, a mianowicie „odpowiednim wynagrodzeniem”, nie wskazując jednocześnie w samej ustawie, jakie kryteria, okoliczności mają być uwzględniane przy wyliczaniu przedmiotowego wynagrodzenia.

  Czytaj więcej o: "Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu – część I"
 • Odpowiedzialność pracownika za udział w strajku

  Odpowiedzialność pracownika za udział w strajku

  Odpowiedzialność pracownika za udział w strajku

  Kwestia organizacji i uczestnictwa w strajku należy do tzw. zbiorowego prawa pracy. Konsekwencje udziału w strajku mogą być różne w zależności od spełnienia kryteriów, które decydują o jego legalności. Definicja strajku została zawarta w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

  Czytaj więcej o: "Odpowiedzialność pracownika za udział w strajku"
 • Odbiór korespondencji urzędowej

  Odbiór korespondencji urzędowej

  Odbiór korespondencji urzędowej

  Znaczna część osób nie posiada świadomości, jak ważna jest data odebrania pisma. Najczęściej za datę, od której liczony jest termin odpowiedzi na pismo, strony uważają datę sporządzenia pisma. To wielki błąd, który działa na niekorzyść strony.

  Czytaj więcej o: "Odbiór korespondencji urzędowej"