Porady prawne

 • Umowa z pracownikiem o podnoszeniu kwalifikacji

  Umowa z pracownikiem o podnoszeniu kwalifikacji

  Umowa z pracownikiem o podnoszeniu kwalifikacji

  Zgodnie z art. 17 Kodeksu pracy (dalej jako kp.) pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ta norma ogólna otwiera szereg możliwości, które pracodawca wraz z pracownikiem może swobodnie określić w odrębnej umowie, albo też w samej umowie o pracę. Praktyka jednak wskazuje, że strony stosunku pracy preferują zawarcie odrębnej umowy celem określenia obowiązków pracownika i pracodawcy, podczas podnoszenia kwalifikacji pracownika. 

  Czytaj więcej o: "Umowa z pracownikiem o podnoszeniu kwalifikacji"
 • Porozumienie zmieniające jako jeden ze sposobów zmiany warunków zatrudnienia

  Porozumienie zmieniające jako jeden ze sposobów zmiany warunków zatrudnienia

  Porozumienie zmieniające jako jeden ze sposobów zmiany warunków zatrudnienia

  W przypadku chęci zmiany warunków pracy, zmiany wynagrodzenia lub warunków płacy lub też zmiany samej umowy o pracę (np. terminu rozpoczęcia pracy lub miejsca wykonywania pracy) możliwe jest zastosowanie instytucji, której nie znajdziemy w Kodeksie Pracy, a mianowicie porozumienia zmieniającego. Porozumienie zmieniające jest, obok wypowiedzenia zmieniającego, podstawowym sposobem modyfikacji warunków zatrudnienia. 

  Czytaj więcej o: "Porozumienie zmieniające jako jeden ze sposobów zmiany warunków zatrudnienia"
 • Tymczasowe oddelegowanie pracowników

  Tymczasowe oddelegowanie pracowników

  Tymczasowe oddelegowanie pracowników

  Zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę inną niż określoną w umowie o pracę, jeżeli łącznie spełnione następujące warunki: jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy;okres, na który pracownik jest delegowany, nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym;nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia; praca, do której pracownik jest delegowany, odpowiada jego kwalifikacjom.
  Czytaj więcej o: "Tymczasowe oddelegowanie pracowników"
 • Skarga pauliańska

  Skarga pauliańska

  Skarga pauliańska

  Częstym problem praktycznym jest brak możliwości skutecznej egzekucji zasądzonych przez sąd roszczeń. W niektórych sytuacjach wynika to z obiektywnych okoliczności takich jak trudna sytuacja materialna dłużnika. Są jednak również sprawy, w których bezskuteczna egzekucja jest efektem świadomych i zaplanowanych działań dłużnika. Właśnie dla takich sytuacji ustawodawca przewidział instytucję tak zwanej skargi pauliańskiej, inaczej zwanej skargą wydobywczą. 
  Czytaj więcej o: "Skarga pauliańska"
 • Dobrowolne poddanie się karze, a punkty karne

  Dobrowolne poddanie się karze, a punkty karne

  Dobrowolne poddanie się karze, a punkty karne

  O punktach karnych nie wolno nam zapominać, albowiem jest to „integralny” element ukarania za popełnienie wykroczenia drogowego. Osoba, która kierując pojazdem popełniła naruszenie przepisów ruchu drogowego stwierdzone mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, otrzymuje punkty odpowiadające temu naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.

  Czytaj więcej o: "Dobrowolne poddanie się karze, a punkty karne"
 • Pracodawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia. Czy w dochodzeniu należności pomoże PIP?

  Pracodawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia. Czy w dochodzeniu należności pomoże PIP?

  Pracodawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia. Czy w dochodzeniu należności pomoże PIP?

  Pracodawca jest obowiązany terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. Jeśli pracodawca nie wykonuje tego obowiązku, musi liczyć się z możliwością wydania wobec niego nie tylko orzeczenia sądu pracy, ale również nakazu wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. 

  Czytaj więcej o: "Pracodawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia. Czy w dochodzeniu należności pomoże PIP?"
 • Urządzenia Transportu Osobistego – regulacja prawna

  Urządzenia Transportu Osobistego – regulacja prawna

  Urządzenia Transportu Osobistego – regulacja prawna

  Istniejąca luka w prawie powoduje, że obecnie użytkownicy elektrycznych hulajnóg traktowani są najczęściej jako piesi. Tymczasem z uwagi na prędkość, z jaką poruszają się użytkownicy wyżej wymienionych pojazdów, dochodzi do wypadków. Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność za zaistnienie takiego wypadku? 
  Czytaj więcej o: "Urządzenia Transportu Osobistego – regulacja prawna"
 • Tygodniowy i dobowy odpoczynek w zakresie stosunku pracy

  Tygodniowy i dobowy odpoczynek w zakresie stosunku pracy

  Tygodniowy i dobowy odpoczynek w zakresie stosunku pracy

  Co do zasady pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. 

  Czytaj więcej o: "Tygodniowy i dobowy odpoczynek w zakresie stosunku pracy"
 • Badanie trzeźwości pracownika a ochrona danych osobowych

  Badanie trzeźwości pracownika a ochrona danych osobowych

  Badanie trzeźwości pracownika a ochrona danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych osób, które dopuściły się naruszenia obowiązku trzeźwości w miejscu pracy, jest możliwe. W opinii autora niniejszego artykułu nawet niezbędne, bowiem zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem pracodawcy – co przejawia się również zakazem dopuszczenia nietrzeźwych pracowników do pracy.

  Czytaj więcej o: "Badanie trzeźwości pracownika a ochrona danych osobowych"
 • Przerwa w pracy ustalana przez pracodawcę

  Przerwa w pracy ustalana przez pracodawcę

  Przerwa w pracy ustalana przez pracodawcę

  Pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej sześć godzin, ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy, która jest wliczana do czasu pracy. Jest to uprawnienie przysługujące pracownikowi, którego pracodawca nie może go pozbawić. Jednakże często w relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą pojawia się problem co do sposobu i terminu wykorzystania przerwy.

  Czytaj więcej o: "Przerwa w pracy ustalana przez pracodawcę"