Porady prawne

 • Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi

  Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi

  Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi

  Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie tej odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Jednocześnie ustawodawca przewiedział możliwość wystąpienia przez świadka z żądaniem, aby jego przesłuchanie na rozprawie odbyło się z wyłączeniem jawności

  Czytaj więcej o: "Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi"
 • Prawo osób najbliższych do odmowy zeznań

  Prawo osób najbliższych do odmowy zeznań

  Prawo osób najbliższych do odmowy zeznań

  Osoba najbliższa oskarżonego (podejrzanego) może odmówić składania zeznań. Krąg osób najbliższych, został ustanowiony ustawowo przez przepis art. 115 § 11 Kodeksu karnego i są nimi: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

  Czytaj więcej o: "Prawo osób najbliższych do odmowy zeznań"
 • Przestępstwo zniewagi

  Przestępstwo zniewagi

  Przestępstwo zniewagi

  Zachowanie osoby, która kieruje w stronę drugiego człowieka słowa obraźliwe czy wulgarne, nie musi pozostać bezkarne. Obowiązujące prawo określa wyraźnie, że kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  Czytaj więcej o: "Przestępstwo zniewagi"
 • Zmiany w Kodeksie pracy w 2017 roku

  Zmiany w Kodeksie pracy w 2017 roku

  Zmiany w Kodeksie pracy w 2017 roku

  Rok 2017 oprócz podwyższenia płacy minimalnej, a także jej określenia w przypadku umów-zleceń, przyniósł wiele zmian w dotychczas obowiązującym Kodeksie pracy.  Z punktu widzenia ochrony trwałości stosunku pracy, najistotniejszym novum jest wydłużenie okresu na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę.
  Czytaj więcej o: "Zmiany w Kodeksie pracy w 2017 roku"
 • Zasiłek chorobowy

  Zasiłek chorobowy

  Zasiłek chorobowy

  Przerwa w niezdolności do pracy nie zawsze oznacza, że powstaje prawo do liczenia nowego okresu zasiłkowego. Ważne jest to, jak długo trwała przerwa, czy kolejne okresy niezdolności do pracy są ze sobą powiązane i czy w czasie przerwy w zwolnieniach lekarskich pracownik odzyskał zdolność do pracy.

  Czytaj więcej o: "Zasiłek chorobowy"
 • Szkoda wyrządzona przy korzystaniu ze sprzętu służbowego do celów prywatnych

  Szkoda wyrządzona przy korzystaniu ze sprzętu służbowego do celów prywatnych

  Szkoda wyrządzona przy korzystaniu ze sprzętu służbowego do celów prywatnych

  Mimo obowiązującego w spółce zakazu używania sprzętu służbowego do celów prywatnych, pracownik regularnie z niego korzystał do prowadzenia swojej działalności (konkurencyjnej wobec pracodawcy). W trakcie pracy ze służbowego komputera wysyłał prywatne e-maile, powstawały również prywatne projekty budowlane. Pracodawca zwolnił go dyscyplinarnie na podstawie art. 52 K.p.

  Czytaj więcej o: "Szkoda wyrządzona przy korzystaniu ze sprzętu służbowego do celów prywatnych"
 • Czas wolny jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych

  Czas wolny jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych

  Czas wolny jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych

  Uprawnienie do domagania się rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi. Przepisy dają mu zatem możliwość wyboru formy rekompensaty. Warto jednak pamiętać, iż możliwość ta jest w pewien sposób ograniczona. Bez stosownego wniosku pracownika, wybór przechodzi bowiem na pracodawcę.

  Czytaj więcej o: "Czas wolny jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych"
 • Akt poświadczenia dziedziczenia

  Akt poświadczenia dziedziczenia

  Akt poświadczenia dziedziczenia

  Usankcjonowanie nabycia prawa do spadku po określonym spadkodawcy jest możliwe na drodze postępowania sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub w formie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego sporządzonego przez notariusza.

  Czytaj więcej o: "Akt poświadczenia dziedziczenia"
 • Przestępstwa „przepołowione”

  Przestępstwa „przepołowione”

  Przestępstwa „przepołowione”

  W polskim ustawodawstwie karnym przyjęto koncepcję, w której podobne zachowanie sprawcy przestępstwa raz może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie, a innym razem jako przestępstwo, w zależności od skutków lub innych okoliczności czynu. Warto znać granice przepołowienia przestępstw, albowiem mają one kluczowe znaczenie dla dolegliwości kar grożących sprawcy. 
  Czytaj więcej o: "Przestępstwa „przepołowione”"
 • BHP i temperatura w pomieszczeniach pracy

  BHP i temperatura w pomieszczeniach pracy

  BHP i temperatura w pomieszczeniach pracy

  W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy nie niższą niż 14 °C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach biurowych i tych, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, temperatura nie może być niższa niż 18°C.

  Czytaj więcej o: "BHP i temperatura w pomieszczeniach pracy"