Porady prawne

 • Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.1

  Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.1

  Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.1

  Momentem powstania majątkowej wspólności ustawowej jest moment zawarcia małżeństwa. Zatem przedmioty zakupione po tej dacie zostają objęte ustawową wspólnością małżeńską – o ile małżonkowie przed zawarciem małżeństwa lub tuż po jego zawarciu nie zawrą umowy majątkowej, ustanawiającej rozdzielność majątkową (potocznie tzw. intercyza).

  Czytaj więcej o: "Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.1"
 • Niezdolność do pracy w okresie ciąży

  Niezdolność do pracy w okresie ciąży

  Niezdolność do pracy w okresie ciąży

  Pracownicy, która stała się niezdolna do pracy w okresie ciąży, przysługuje zasiłek chorobowy, przy spełnieniu określonych warunków. Kwestie te zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

  Czytaj więcej o: "Niezdolność do pracy w okresie ciąży"
 • Sobota dniem wolnym od pracy, czy też nie?

  Sobota dniem wolnym od pracy, czy też nie?

  Sobota dniem wolnym od pracy, czy też nie?

  Przy obliczaniu terminów na potrzeby postępowań administracyjnych sobotę należy traktować tak jak dzień ustawowo wolny od pracy. Z kolei na gruncie prawa cywilnego sobota jest traktowana tak jak każdy dzień powszedni.

  Czytaj więcej o: "Sobota dniem wolnym od pracy, czy też nie?"
 • Odwołanie darowizny

  Odwołanie darowizny

  Odwołanie darowizny

  W życiu codziennym często decydujemy się na obdarowanie osób trzecich kosztem naszego majątku. Problem powstaje w sytuacji, kiedy obdarowana osoba, już po wykonaniu darowizny – delikatnie mówiąc – nie jest nam wdzięczna i podejmuje czynności zmierzające do naszego pokrzywdzenia.

  Czytaj więcej o: "Odwołanie darowizny"
 • Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa

  Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa

  Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa

  Zgodnie z art. 128 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Innymi słowy obowiązek alimentacyjny został unormowany, aby określić krąg osób względem siebie uprawnionych i zobowiązanych. 
  Czytaj więcej o: "Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa"
 • Możliwość dochodzenia zwrotu utraconych korzyści

  Możliwość dochodzenia zwrotu utraconych korzyści

  Możliwość dochodzenia zwrotu utraconych korzyści

  Odpowiedzialność odszkodowawczą można ustalić, jeżeli spełnione zostaną trzy kryteria – da się stwierdzić istnienie szkody, miało miejsce zdarzenie, które szkodę wywołało, a także pomiędzy szkodą, a zdarzeniem można ustalić adekwatny związek przyczynowo-skutkowy.

  Czytaj więcej o: "Możliwość dochodzenia zwrotu utraconych korzyści"
 • Rodzaje odsetek

  Rodzaje odsetek

  Rodzaje odsetek

  Od 2016 roku w polskim prawie funkcjonują odsetki za zaległości podatkowe, odsetki kapitałowe, odsetki ustawowe, maksymalne odsetki ustawowe, odsetki za opóźnienie, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (dla przedsiębiorców), maksymalne odsetki za opóźnienie. Dość trudno jest zorientować się, z jakimi odsetkami mamy do czynienia, szczególnie, że różnią się one nie tylko nazwą, ale i wartością procentową.

  Czytaj więcej o: "Rodzaje odsetek"
 • Regulamin pracy po zmianach wprowadzonych 1 stycznia

  Regulamin pracy po zmianach wprowadzonych 1 stycznia

  Regulamin pracy po zmianach wprowadzonych 1 stycznia

  Całkowicie nowym rozwiązaniem jest zapis mówiący, że pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakładzie pracy obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. 
  Czytaj więcej o: "Regulamin pracy po zmianach wprowadzonych 1 stycznia"
 • Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi

  Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi

  Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi

  Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie tej odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Jednocześnie ustawodawca przewiedział możliwość wystąpienia przez świadka z żądaniem, aby jego przesłuchanie na rozprawie odbyło się z wyłączeniem jawności

  Czytaj więcej o: "Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi"
 • Prawo osób najbliższych do odmowy zeznań

  Prawo osób najbliższych do odmowy zeznań

  Prawo osób najbliższych do odmowy zeznań

  Osoba najbliższa oskarżonego (podejrzanego) może odmówić składania zeznań. Krąg osób najbliższych, został ustanowiony ustawowo przez przepis art. 115 § 11 Kodeksu karnego i są nimi: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

  Czytaj więcej o: "Prawo osób najbliższych do odmowy zeznań"