Porady prawne

 • Co to jest wypowiedzenie zmieniające?

  Co to jest wypowiedzenie zmieniające?

  Co to jest wypowiedzenie zmieniające?

  Wypowiedzenie zmieniające polega na tym, że po upływie okresu wypowiedzenia, pracownika zaczynają obowiązywać nowe, zmienione warunki umowy o pracę, chyba że pracownik odmówi przyjęcia nowych warunków. W przypadku odmowy przyjęcia nowych warunków wypowiedzenie zmieniające przekształca się w definitywne i stosunek pracy ustaje po upływie okresu wypowiedzenia.

  Czytaj więcej o: "Co to jest wypowiedzenie zmieniające?"
 • Zaległy urlop wypoczynkowy

  Zaległy urlop wypoczynkowy

  Zaległy urlop wypoczynkowy

  Pracodawca może zmusić pracownika do wybrania zaległego urlopu. Prawo do urlopu wypoczynkowego określone jest przepisami o charakterze bezwzględnie obowiązującym i to w odniesieniu do obu stron stosunku pracy, co oznacza, że pracodawca musi udzielić urlopu, a zatrudniony musi z niego skorzystać. 

  Czytaj więcej o: "Zaległy urlop wypoczynkowy"
 • Odpowiedzialność właściciela za szkodę wywołaną przez zwierzę

  Odpowiedzialność właściciela za szkodę wywołaną przez zwierzę

  Odpowiedzialność właściciela za szkodę wywołaną przez zwierzę

  Osoby posiadające zwierzę są obarczone odpowiedzialnością za szkody przez nie wyrządzone. Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego, ten, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody Pozostałe przepisy przewidują nawet możliwość zatrzymania przez osobę poszkodowaną zwierzęcia, do czasu naprawienia szkody przez jego właściciela.

  Czytaj więcej o: "Odpowiedzialność właściciela za szkodę wywołaną przez zwierzę"
 • Obniżenie prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu

  Obniżenie prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu

  Obniżenie prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu

  Jednym z uprawnień, jakie przysługują kredytobiorcy, który zawarł umowę o kredyt konsumenckim, jest prawo do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytobiorca może dokonać spłaty kredytu w każdym czasie, bez konieczności uzyskania zgody kredytodawcy czy też wcześniejszego poinformowania go o takim zamiarze.

  Czytaj więcej o: "Obniżenie prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu"
 • Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych

  Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych

  Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych

  Do otrzymania odprawy pieniężnej uprawnieni są pracownicy zwalniani indywidualnie, pod warunkiem, że przyczyny istniejące po stronie pracodawcy są wyłączną przyczyną rozwiązania stosunku pracy, czy to w drodze porozumienia stron, czy też dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę (np. likwidacja stanowiska pracy bądź ogłoszenie upadłości). 

  Czytaj więcej o: "Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych"
 • Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę

  Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę

  Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę

  Jednym z obowiązków właścicieli firm jest opłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za siebie i pracowników. Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z tego zadania, to może spodziewać się poważnych konsekwencji finansowych, a nawet może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
   
  Czytaj więcej o: "Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę"
 • Osoby niepełnosprawne a praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych

  Osoby niepełnosprawne a praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych

  Osoby niepełnosprawne a praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych

  Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Nadto, jeżeli osoba niepełnosprawna jest zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, to jej czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

  Czytaj więcej o: "Osoby niepełnosprawne a praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych"
 • Kiedy przysługuje pracownikowi urlop okolicznościowy?

  Kiedy przysługuje pracownikowi urlop okolicznościowy?

  Kiedy przysługuje pracownikowi urlop okolicznościowy?

  Czasem zdarzają się sytuacje życiowe, w których pracownik z uwagi na nadzwyczajne okoliczności nie może świadczyć pracy. W związku z powyższym w przepisach prawa pracy zapewniono pracownikom zatrudnionym tylko na podstawie umowy o pracę możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego w związku z określonymi sytuacjami rodzinnymi.

  Czytaj więcej o: "Kiedy przysługuje pracownikowi urlop okolicznościowy?"
 • Kiedy pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w weekend?

  Kiedy pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w weekend?

  Kiedy pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w weekend?

  Czy pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki pracownicze w weekend, zawsze należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych? Odpowiedz na powyższe pytanie brzmi: nie. Wszystko zależeć będzie od przyjętego w zakładzie systemu czasu pracy.
  Czytaj więcej o: "Kiedy pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w weekend?"
 • Kiedy należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

  Kiedy należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

  Kiedy należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

  Sama gotowość do świadczenia pracy w czasie przekraczającym obowiązujące pracownika normy czasu pracy, np. usprawiedliwiony postój pojazdu, przebywanie na terenie zakładu pracy czy też pełnienie dyżuru, nie może być traktowana jako praca świadczona w godzinach nadliczbowych, nawet jeżeli przejawia się ona poza normalnym czasem pracy. Jednakże przerwy zaliczane do czasu pracy są już czasem jej wykonywania.

  Czytaj więcej o: "Kiedy należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?"