Porady prawne

 • Nowelizacja przepisów w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji

  Nowelizacja przepisów w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji

  Nowelizacja przepisów w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji

  Przypomnijmy, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawie o lasach. Znaczącej liberalizacji uległy wówczas zasady, na jakich właściciel nieruchomości mógł wyciąć drzewo znajdujące się na jego posesji. Po pół roku obowiązywania tych przepisów zdecydowano się jednak ponownie zaostrzyć wymagania dotyczące wycinki drzew.

  Czytaj więcej o: "Nowelizacja przepisów w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji"
 • Za ucieczkę przed kontrolą drogową grozi nawet 5 lat więzienia

  Za ucieczkę przed kontrolą drogową grozi nawet 5 lat więzienia

  Za ucieczkę przed kontrolą drogową grozi nawet 5 lat więzienia

  W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Jedną ze zmian było wprowadzenie nowego przestępstwa, które do tej pory nie było objęte zakresem Kodeksu karnego tzw. ucieczki przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego.

  Czytaj więcej o: "Za ucieczkę przed kontrolą drogową grozi nawet 5 lat więzienia"
 • Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie nieruchomości

  Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
  Czytaj więcej o: "Zasiedzenie nieruchomości"
 • Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.2

  Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.2

  Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.2

  W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Chodzi tu o fizyczny podział, nie prawny. Małżonek nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku, aż do czasu ustania wspólności majątkowej.

  Czytaj więcej o: "Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.2"
 • Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.1

  Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.1

  Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.1

  Momentem powstania majątkowej wspólności ustawowej jest moment zawarcia małżeństwa. Zatem przedmioty zakupione po tej dacie zostają objęte ustawową wspólnością małżeńską – o ile małżonkowie przed zawarciem małżeństwa lub tuż po jego zawarciu nie zawrą umowy majątkowej, ustanawiającej rozdzielność majątkową (potocznie tzw. intercyza).

  Czytaj więcej o: "Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.1"
 • Niezdolność do pracy w okresie ciąży

  Niezdolność do pracy w okresie ciąży

  Niezdolność do pracy w okresie ciąży

  Pracownicy, która stała się niezdolna do pracy w okresie ciąży, przysługuje zasiłek chorobowy, przy spełnieniu określonych warunków. Kwestie te zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

  Czytaj więcej o: "Niezdolność do pracy w okresie ciąży"
 • Sobota dniem wolnym od pracy, czy też nie?

  Sobota dniem wolnym od pracy, czy też nie?

  Sobota dniem wolnym od pracy, czy też nie?

  Przy obliczaniu terminów na potrzeby postępowań administracyjnych sobotę należy traktować tak jak dzień ustawowo wolny od pracy. Z kolei na gruncie prawa cywilnego sobota jest traktowana tak jak każdy dzień powszedni.

  Czytaj więcej o: "Sobota dniem wolnym od pracy, czy też nie?"
 • Odwołanie darowizny

  Odwołanie darowizny

  Odwołanie darowizny

  W życiu codziennym często decydujemy się na obdarowanie osób trzecich kosztem naszego majątku. Problem powstaje w sytuacji, kiedy obdarowana osoba, już po wykonaniu darowizny – delikatnie mówiąc – nie jest nam wdzięczna i podejmuje czynności zmierzające do naszego pokrzywdzenia.

  Czytaj więcej o: "Odwołanie darowizny"
 • Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa

  Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa

  Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa

  Zgodnie z art. 128 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Innymi słowy obowiązek alimentacyjny został unormowany, aby określić krąg osób względem siebie uprawnionych i zobowiązanych. 
  Czytaj więcej o: "Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa"
 • Możliwość dochodzenia zwrotu utraconych korzyści

  Możliwość dochodzenia zwrotu utraconych korzyści

  Możliwość dochodzenia zwrotu utraconych korzyści

  Odpowiedzialność odszkodowawczą można ustalić, jeżeli spełnione zostaną trzy kryteria – da się stwierdzić istnienie szkody, miało miejsce zdarzenie, które szkodę wywołało, a także pomiędzy szkodą, a zdarzeniem można ustalić adekwatny związek przyczynowo-skutkowy.

  Czytaj więcej o: "Możliwość dochodzenia zwrotu utraconych korzyści"