Porady prawne

 • Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

  Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

  Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

  Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.  Pracodawca jest ustawowo zobowiązany do zwrotu kosztów, jakie zostały wywołane odwołaniem pracownika z urlopu.

  Czytaj więcej o: "Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?"
 • Odwołanie od niekorzystnego dla ubepieczonego orzeczenia ZUS?

  Odwołanie od niekorzystnego dla ubepieczonego orzeczenia ZUS?

  Odwołanie od niekorzystnego dla ubepieczonego orzeczenia ZUS?

  Gdy ubezpieczony uzna, iż ustalony przez lekarza orzecznika stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu jest zbyt niski,  może złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin na złożenie przedmiotowego sprzeciwu wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

  Czytaj więcej o: "Odwołanie od niekorzystnego dla ubepieczonego orzeczenia ZUS?"
 • Wynagrodzenie pracownika przebywającego na kwarantannie

  Wynagrodzenie pracownika przebywającego na kwarantannie

  Wynagrodzenie pracownika przebywającego na kwarantannie

  Czas, w którym ubezpieczony przebywa w kwarantannie, traktuje się jak okres niezdolności do pracy, nawet jeśli osoba w niej przebywająca nie zachoruje. Za okres kwarantanny lub izolacji z powodu koronawirusa przysługuje, na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego, wynagrodzenie za czas choroby, a następnie zasiłek chorobowy.

  Czytaj więcej o: "Wynagrodzenie pracownika przebywającego na kwarantannie"
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy

  Ustalenie istnienia stosunku pracy

  Ustalenie istnienia stosunku pracy

  W sporach o ustalenie istnienia stosunku pracy decydujące znaczenie zawsze mają rzeczywiste ustalenia stron, a nie treść spisanej pomiędzy nimi umowy.Jeśli w sprawie sądowej pracownik udowodni, że zawarta przez niego umowa miała wszystkie lub większość cech umowy o pracę, sąd powinien wydać wyrok, w którym ustali, że pomimo podpisania umowy zlecenia czy o dzieło, strony w rzeczywistości łączyła umowa o pracę.

  Czytaj więcej o: "Ustalenie istnienia stosunku pracy"
 • Czy wypowiedzenie przekazane telefoniczne, bądź w formie e-mail jest skuteczne?

  Czy wypowiedzenie przekazane telefoniczne, bądź w formie e-mail jest skuteczne?

  Czy wypowiedzenie przekazane telefoniczne, bądź w formie e-mail jest skuteczne?

  Zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy, oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej,  przy czym konieczne jest opatrzenie takiego oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  Czytaj więcej o: "Czy wypowiedzenie przekazane telefoniczne, bądź w formie e-mail jest skuteczne?"
 • Zasiłek opiekuńczy w dobie COVID-19

  Zasiłek opiekuńczy w dobie COVID-19

  Zasiłek opiekuńczy w dobie COVID-19

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeżeli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.

  Czytaj więcej o: "Zasiłek opiekuńczy w dobie COVID-19"
 • Antykryzysowe porozumienie związku zawodowego z pracodawcą

  Antykryzysowe porozumienie związku zawodowego z pracodawcą

  Antykryzysowe porozumienie związku zawodowego z pracodawcą

  Specustawa koronawirusowa przewiduje możliwość zawarcia pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Warunkiem zawarcia porozumienia jest spadek u pracodawcy obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

  Czytaj więcej o: "Antykryzysowe porozumienie związku zawodowego z pracodawcą"
 • Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy

  Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy

  Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy

  Powstrzymanie się od wykonywania pracy ze względu na epidemię musi być uzasadnione. Sama obawa przed zarażeniem koronawirusem lub inną chorobą zakaźną nie stanowi podstawy do powstrzymania się od wykonywania pracy.

  Czytaj więcej o: "Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy"
 • Koronawirus a prawo pracy

  Koronawirus a prawo pracy

  Koronawirus a prawo pracy

  Może się także zdarzyć sytuacja, w której pracownik zostanie zobowiązany do odbycia czternastodniowej kwarantanny. Oznacza to, że nie będzie mógł stawić się w miejscu pracy. Proszę pamiętać, aby w takiej sytuacji niezwłocznie poinformować pracodawcę o odbywaniu kwarantanny. Za czas odbywania kwarantanny pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe.
   
  Czytaj więcej o: "Koronawirus a prawo pracy"
 • Kto wystawi świadectwo pracy w przypadku likwidacji pracodawcy

  Kto wystawi świadectwo pracy w przypadku likwidacji pracodawcy

  Kto wystawi świadectwo pracy w przypadku likwidacji pracodawcy

  W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie istnieje, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.
  Czytaj więcej o: "Kto wystawi świadectwo pracy w przypadku likwidacji pracodawcy"