Porady prawne

 • Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę

  Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę

  Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę

  Jednym z obowiązków właścicieli firm jest opłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za siebie i pracowników. Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z tego zadania, to może spodziewać się poważnych konsekwencji finansowych, a nawet może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
   
  Czytaj więcej o: "Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę"
 • Osoby niepełnosprawne a praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych

  Osoby niepełnosprawne a praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych

  Osoby niepełnosprawne a praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych

  Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Nadto, jeżeli osoba niepełnosprawna jest zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, to jej czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

  Czytaj więcej o: "Osoby niepełnosprawne a praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych"
 • Kiedy przysługuje pracownikowi urlop okolicznościowy?

  Kiedy przysługuje pracownikowi urlop okolicznościowy?

  Kiedy przysługuje pracownikowi urlop okolicznościowy?

  Czasem zdarzają się sytuacje życiowe, w których pracownik z uwagi na nadzwyczajne okoliczności nie może świadczyć pracy. W związku z powyższym w przepisach prawa pracy zapewniono pracownikom zatrudnionym tylko na podstawie umowy o pracę możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego w związku z określonymi sytuacjami rodzinnymi.

  Czytaj więcej o: "Kiedy przysługuje pracownikowi urlop okolicznościowy?"
 • Kiedy pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w weekend?

  Kiedy pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w weekend?

  Kiedy pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w weekend?

  Czy pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki pracownicze w weekend, zawsze należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych? Odpowiedz na powyższe pytanie brzmi: nie. Wszystko zależeć będzie od przyjętego w zakładzie systemu czasu pracy.
  Czytaj więcej o: "Kiedy pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w weekend?"
 • Kiedy należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

  Kiedy należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

  Kiedy należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

  Sama gotowość do świadczenia pracy w czasie przekraczającym obowiązujące pracownika normy czasu pracy, np. usprawiedliwiony postój pojazdu, przebywanie na terenie zakładu pracy czy też pełnienie dyżuru, nie może być traktowana jako praca świadczona w godzinach nadliczbowych, nawet jeżeli przejawia się ona poza normalnym czasem pracy. Jednakże przerwy zaliczane do czasu pracy są już czasem jej wykonywania.

  Czytaj więcej o: "Kiedy należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?"
 • Umowa z pracownikiem o podnoszeniu kwalifikacji

  Umowa z pracownikiem o podnoszeniu kwalifikacji

  Umowa z pracownikiem o podnoszeniu kwalifikacji

  Zgodnie z art. 17 Kodeksu pracy (dalej jako kp.) pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ta norma ogólna otwiera szereg możliwości, które pracodawca wraz z pracownikiem może swobodnie określić w odrębnej umowie, albo też w samej umowie o pracę. Praktyka jednak wskazuje, że strony stosunku pracy preferują zawarcie odrębnej umowy celem określenia obowiązków pracownika i pracodawcy, podczas podnoszenia kwalifikacji pracownika. 

  Czytaj więcej o: "Umowa z pracownikiem o podnoszeniu kwalifikacji"
 • Porozumienie zmieniające jako jeden ze sposobów zmiany warunków zatrudnienia

  Porozumienie zmieniające jako jeden ze sposobów zmiany warunków zatrudnienia

  Porozumienie zmieniające jako jeden ze sposobów zmiany warunków zatrudnienia

  W przypadku chęci zmiany warunków pracy, zmiany wynagrodzenia lub warunków płacy lub też zmiany samej umowy o pracę (np. terminu rozpoczęcia pracy lub miejsca wykonywania pracy) możliwe jest zastosowanie instytucji, której nie znajdziemy w Kodeksie Pracy, a mianowicie porozumienia zmieniającego. Porozumienie zmieniające jest, obok wypowiedzenia zmieniającego, podstawowym sposobem modyfikacji warunków zatrudnienia. 

  Czytaj więcej o: "Porozumienie zmieniające jako jeden ze sposobów zmiany warunków zatrudnienia"
 • Tymczasowe oddelegowanie pracowników

  Tymczasowe oddelegowanie pracowników

  Tymczasowe oddelegowanie pracowników

  Zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę inną niż określoną w umowie o pracę, jeżeli łącznie spełnione następujące warunki: jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy;okres, na który pracownik jest delegowany, nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym;nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia; praca, do której pracownik jest delegowany, odpowiada jego kwalifikacjom.
  Czytaj więcej o: "Tymczasowe oddelegowanie pracowników"
 • Skarga pauliańska

  Skarga pauliańska

  Skarga pauliańska

  Częstym problem praktycznym jest brak możliwości skutecznej egzekucji zasądzonych przez sąd roszczeń. W niektórych sytuacjach wynika to z obiektywnych okoliczności takich jak trudna sytuacja materialna dłużnika. Są jednak również sprawy, w których bezskuteczna egzekucja jest efektem świadomych i zaplanowanych działań dłużnika. Właśnie dla takich sytuacji ustawodawca przewidział instytucję tak zwanej skargi pauliańskiej, inaczej zwanej skargą wydobywczą. 
  Czytaj więcej o: "Skarga pauliańska"
 • Dobrowolne poddanie się karze, a punkty karne

  Dobrowolne poddanie się karze, a punkty karne

  Dobrowolne poddanie się karze, a punkty karne

  O punktach karnych nie wolno nam zapominać, albowiem jest to „integralny” element ukarania za popełnienie wykroczenia drogowego. Osoba, która kierując pojazdem popełniła naruszenie przepisów ruchu drogowego stwierdzone mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, otrzymuje punkty odpowiadające temu naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.

  Czytaj więcej o: "Dobrowolne poddanie się karze, a punkty karne"