Porady prawne

 • Antykryzysowe porozumienie związku zawodowego z pracodawcą

  Antykryzysowe porozumienie związku zawodowego z pracodawcą

  Antykryzysowe porozumienie związku zawodowego z pracodawcą

  Specustawa koronawirusowa przewiduje możliwość zawarcia pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Warunkiem zawarcia porozumienia jest spadek u pracodawcy obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

  Czytaj więcej o: "Antykryzysowe porozumienie związku zawodowego z pracodawcą"
 • Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy

  Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy

  Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy

  Powstrzymanie się od wykonywania pracy ze względu na epidemię musi być uzasadnione. Sama obawa przed zarażeniem koronawirusem lub inną chorobą zakaźną nie stanowi podstawy do powstrzymania się od wykonywania pracy.

  Czytaj więcej o: "Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy"
 • Koronawirus a prawo pracy

  Koronawirus a prawo pracy

  Koronawirus a prawo pracy

  Może się także zdarzyć sytuacja, w której pracownik zostanie zobowiązany do odbycia czternastodniowej kwarantanny. Oznacza to, że nie będzie mógł stawić się w miejscu pracy. Proszę pamiętać, aby w takiej sytuacji niezwłocznie poinformować pracodawcę o odbywaniu kwarantanny. Za czas odbywania kwarantanny pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe.
   
  Czytaj więcej o: "Koronawirus a prawo pracy"
 • Kto wystawi świadectwo pracy w przypadku likwidacji pracodawcy

  Kto wystawi świadectwo pracy w przypadku likwidacji pracodawcy

  Kto wystawi świadectwo pracy w przypadku likwidacji pracodawcy

  W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie istnieje, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.
  Czytaj więcej o: "Kto wystawi świadectwo pracy w przypadku likwidacji pracodawcy"
 • Co to jest wypowiedzenie zmieniające?

  Co to jest wypowiedzenie zmieniające?

  Co to jest wypowiedzenie zmieniające?

  Wypowiedzenie zmieniające polega na tym, że po upływie okresu wypowiedzenia, pracownika zaczynają obowiązywać nowe, zmienione warunki umowy o pracę, chyba że pracownik odmówi przyjęcia nowych warunków. W przypadku odmowy przyjęcia nowych warunków wypowiedzenie zmieniające przekształca się w definitywne i stosunek pracy ustaje po upływie okresu wypowiedzenia.

  Czytaj więcej o: "Co to jest wypowiedzenie zmieniające?"
 • Zaległy urlop wypoczynkowy

  Zaległy urlop wypoczynkowy

  Zaległy urlop wypoczynkowy

  Pracodawca może zmusić pracownika do wybrania zaległego urlopu. Prawo do urlopu wypoczynkowego określone jest przepisami o charakterze bezwzględnie obowiązującym i to w odniesieniu do obu stron stosunku pracy, co oznacza, że pracodawca musi udzielić urlopu, a zatrudniony musi z niego skorzystać. 

  Czytaj więcej o: "Zaległy urlop wypoczynkowy"
 • Odpowiedzialność właściciela za szkodę wywołaną przez zwierzę

  Odpowiedzialność właściciela za szkodę wywołaną przez zwierzę

  Odpowiedzialność właściciela za szkodę wywołaną przez zwierzę

  Osoby posiadające zwierzę są obarczone odpowiedzialnością za szkody przez nie wyrządzone. Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego, ten, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody Pozostałe przepisy przewidują nawet możliwość zatrzymania przez osobę poszkodowaną zwierzęcia, do czasu naprawienia szkody przez jego właściciela.

  Czytaj więcej o: "Odpowiedzialność właściciela za szkodę wywołaną przez zwierzę"
 • Obniżenie prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu

  Obniżenie prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu

  Obniżenie prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu

  Jednym z uprawnień, jakie przysługują kredytobiorcy, który zawarł umowę o kredyt konsumenckim, jest prawo do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytobiorca może dokonać spłaty kredytu w każdym czasie, bez konieczności uzyskania zgody kredytodawcy czy też wcześniejszego poinformowania go o takim zamiarze.

  Czytaj więcej o: "Obniżenie prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu"
 • Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych

  Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych

  Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych

  Do otrzymania odprawy pieniężnej uprawnieni są pracownicy zwalniani indywidualnie, pod warunkiem, że przyczyny istniejące po stronie pracodawcy są wyłączną przyczyną rozwiązania stosunku pracy, czy to w drodze porozumienia stron, czy też dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę (np. likwidacja stanowiska pracy bądź ogłoszenie upadłości). 

  Czytaj więcej o: "Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych"
 • Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę

  Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę

  Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę

  Jednym z obowiązków właścicieli firm jest opłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za siebie i pracowników. Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z tego zadania, to może spodziewać się poważnych konsekwencji finansowych, a nawet może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
   
  Czytaj więcej o: "Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę"