Porady prawne

 • Czy pracownik może się odwołać od rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron?

  Czy pracownik może się odwołać od rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron?

  Czy pracownik może się odwołać od rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron?

  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. W związku z powyższym odwołanie od owego porozumienia jest utrudnione.Niemniej pracownik uchylić od złożonego oświadczenia, jeżeli zostało ono złożone pod wypływem błędu lub groźby. 

  Czytaj więcej o: "Czy pracownik może się odwołać od rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron?"
 • Czy pracodawca może zmienić regulamin pracy bez konsultacji z związkiem zawodowym?

  Czy pracodawca może zmienić regulamin pracy bez konsultacji z związkiem zawodowym?

  Czy pracodawca może zmienić regulamin pracy bez konsultacji z związkiem zawodowym?

  Jeżeli w danym zakładzie pracy działa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek współdziałania z nią w celu ustalenia treści regulaminu pracy. W przeciwnym wypadku, wydany przez pracodawcę regulamin pracy nie będzie miał mocy wiążącej.
   
  Czytaj więcej o: "Czy pracodawca może zmienić regulamin pracy bez konsultacji z związkiem zawodowym?"
 • Szczególne uprawnienia pracodawcy w okresie obowiązywania stanu epidemii

  Szczególne uprawnienia pracodawcy w okresie obowiązywania stanu epidemii

  Szczególne uprawnienia pracodawcy w okresie obowiązywania stanu epidemii

  Z uwagi na trwający stan epidemii ustawodawca mnoży dalsze regulacje mające na celu dostosować się do trudnej sytuacji. Głównym aktem prawnym regulującym uprawnienia pracodawcy względem pracowników oraz organizacji pracy jest (często zmieniana) ustawa o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

  Czytaj więcej o: "Szczególne uprawnienia pracodawcy w okresie obowiązywania stanu epidemii"
 • Rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego przez pracownika

  Rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego przez pracownika

  Rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego przez pracownika

  Nabycie praw emerytalnych nie oznacza automatycznego ustania stosunku pracy z pracownikiem. Po pierwsze, pracownik może wyrazić chęć kontynuowania pracy ze swoim pracodawcą, gdyż to od niego zależy decyzja co do dalszej pracy zawodowej. W sytuacji, gdy pracownik zdecyduje się jednak na skorzystanie z uprawnień emerytalnych, powinien podjąć odpowiednie czynności celem uzyskiwania świadczenia.
  Czytaj więcej o: "Rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego przez pracownika"
 • Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

  Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

  Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

  W ramach wykonywanych przez pracownika obowiązków służbowych pracodawca może powierzyć mu mienie w postaci m.in. pieniędzy, narzędzi, telefonu, laptopa czy samochodu służbowego. Jeżeli przekazaniu mienia towarzyszy obowiązek zwrotu lub wyliczenia się, pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w przedmiotowym mieniu.

  Czytaj więcej o: "Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie"
 • Wpływ okresów nauki na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika

  Wpływ okresów nauki na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika

  Wpływ okresów nauki na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika

  Podstawą wliczenia określonego okresu nauki do wymiaru urlopu jest ukończenie danej szkoły potwierdzone wydaniem stosownego świadectwa lub dyplomu. W rezultacie rozpoczęte, jednak nieukończone okresy nauki nie mogą powodować zwiększenia wymiaru urlopu z tytułu nauki.

  Czytaj więcej o: "Wpływ okresów nauki na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika"
 • Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

  Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

  Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

  Kodeks pracy przewiduje możliwość jednostronnego rozwiązania stosunku pracy przez pracownika w trybie natychmiastowym, a więc bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dokonanie przedmiotowego rozwiązania umowy może nastąpić w dwóch przypadkach.

  Czytaj więcej o: "Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?"
 • Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

  Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

  Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

  Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.  Pracodawca jest ustawowo zobowiązany do zwrotu kosztów, jakie zostały wywołane odwołaniem pracownika z urlopu.

  Czytaj więcej o: "Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?"
 • Odwołanie od niekorzystnego dla ubepieczonego orzeczenia ZUS?

  Odwołanie od niekorzystnego dla ubepieczonego orzeczenia ZUS?

  Odwołanie od niekorzystnego dla ubepieczonego orzeczenia ZUS?

  Gdy ubezpieczony uzna, iż ustalony przez lekarza orzecznika stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu jest zbyt niski,  może złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin na złożenie przedmiotowego sprzeciwu wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

  Czytaj więcej o: "Odwołanie od niekorzystnego dla ubepieczonego orzeczenia ZUS?"
 • Wynagrodzenie pracownika przebywającego na kwarantannie

  Wynagrodzenie pracownika przebywającego na kwarantannie

  Wynagrodzenie pracownika przebywającego na kwarantannie

  Czas, w którym ubezpieczony przebywa w kwarantannie, traktuje się jak okres niezdolności do pracy, nawet jeśli osoba w niej przebywająca nie zachoruje. Za okres kwarantanny lub izolacji z powodu koronawirusa przysługuje, na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego, wynagrodzenie za czas choroby, a następnie zasiłek chorobowy.

  Czytaj więcej o: "Wynagrodzenie pracownika przebywającego na kwarantannie"